Đăng nhập

[Thủ thuật Outlook] – Tự động CC hoặc BBC Mail

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách tự động CC hoặc BBC Mail trong Outlook. Tình huống: Bạn gửi mail đi, nhận mail trả lời, bạn lại gửi mail đi, lại nhận reply, bạn muốn tất cả các mail liên quan đều chung trong 1 folder >> Bạn làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Dùng Rule & Auto CC (demo với Outlook 2010)

Hình ảnh minh họa:

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-2

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-3

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-4

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-5

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-6

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-7

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-8

Cách 2 : Dùng VBA Macro (Outlook nào cũng OK)

Trong bài này CNTech.vn demo bằng cách bật VBA của Outlook 2010, các bạn dùng Outlook bản khác thì tìm cách bật giao diện VBA tương ứng nhé.

Ở giao diện VBA, double-click vào This Outlook Session trên cái panel bên trái, bên phải chọn Application & Item Send như hình:

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-9

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-10

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-11

tu-dong-cc-hoac-bbc-mail-trong-outlook-12

Thay đoạn code mặc định của Outlook bằng đoạn code sau:

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim objRecip As Recipient
Dim strMsg As String
Dim res As Integer
Dim strBcc As String
On Error Resume Next

' #### USER OPTIONS ####
' address for Bcc -- must be SMTP address or resolvable
' to a name in the address book
strBcc = "longnx@fsoft.com.vn"

Set objRecip = Item.Recipients.Add(strBcc)
objRecip.Type = olBCC
If Not objRecip.Resolve Then
strMsg = "Could not resolve the Bcc recipient. " & _
"Do you want still to send the message?"
res = MsgBox(strMsg, vbYesNo + vbDefaultButton1, _
"Could Not Resolve Bcc Recipient")
If res = vbNo Then
Cancel = True
End If
End If

Set objRecip = Nothing
End Sub

Chúc các bạn thành công!