Đăng nhập

Những hàm thường dùng trong lập trình theme WordPress

Lập trình theme wordpress không khó lắm. Điều khó ở đây là các bạn phải chịu học hỏi tự tìm hiểu về các hàm đã được dựng sẵn trong WordPress và cách sử dụng những hàm đó để áp dụng sao cho hợp lý nhất trong quá trình lập trình theme wordpress. Bài viết này chia sẽ đến các bạn những hàm cơ bản hay sử dụng nhất trong công việc tự thiết kế và lập trình theme wordpress.

nhung-ham-thuong-dung-trong-lap-trinh-theme-wordpress

Những hàm thường dùng trong lập trình theme WordPress

1. bloginfo( ‘charset’ ):

Hàm này được gọi với tham số charset nhằm xác định charset trong <meta charset=”<?php bloginfo( ‘charset’ ); ?>” />. Charset chính là việc xác định định dạng ngôn ngữ chính của website, tiếng việt hay tiếng anh. Nếu không xác định charset, có thể website của bạn sẽ không hiển thị được tiếng việt.

2. bloginfo( ‘name’ ):

Hàm bloginfo với đối số name sẽ có nhiệm vụ in ra tên của blog

3. bloginfo( ‘description’ ):

Lấy ra mô tả của blog

4. bloginfo( ‘stylesheet_url’ ):

In đường dẫn tới file style

5. get_template_directory_uri():

Đường dẫn tới theme hiện đang được kích hoạt, như nói ở trên nêu dùng để gán cho biến thì dùng hàm có tiền tố get ở đầu. Vì vậy muôn in ra thì phải dùng thêm echo. Echo trong php là hàm để in

6. wp_title():

Hàm này có nhiệm vụ lấy tiêu đề của một bài viết. Nó thường được dùng trong thẻ <title>

7. get_option( ” ):

Lấy giá trị của các name option có trong bảng  wp_options. Ví dụ: tôi muốn lây tên của blog thì tôi sẽ dùng get_option(‘name’). Điều này sẽ tương đương với get_bloginfo(‘name’);

8. is_home():

Hàm này trả về kết quả true hoặc false. Nếu khi bạn mới vào blog (trang home) thì hàm này có giá trị true.

Tương tự như vậy bạn có thể hiểu các hàm sau đây:

comments_open()

is_404()

is_admin()
is_admin_bar_showing()
is_archive()
is_attachment()
is_author()
is_category()
is_comments_popup()
is_date()
is_day()
is_feed()
is_front_page()
is_home()
is_local_attachment()
is_multi_author
is_month()
is_new_day()
is_page()
is_page_template()
is_paged()
is_plugin_active()
is_plugin_active_for_network()
is_plugin_inactive()
is_plugin_page()
is_post_type_archive()
is_preview()
is_search()
is_single()
is_singular()
is_sticky()
is_tag()
is_tax()
is_taxonomy_hierarchical()
is_time()
is_trackback()
is_year()
in_category()
in_the_loop()
is_active_sidebar()
is_active_widget()
is_blog_installed()
is_rtl()
is_dynamic_sidebar()
is_user_logged_in()
has_excerpt()
has_post_thumbnail()
has_tag()
pings_open()
email_exists()
post_type_exists()
taxonomy_exists()
term_exists()
username_exists()
wp_attachment_is_image()
wp_script_is()

9. wp_head():

Luôn luôn gọi hàm này trong phần header. Bởi nếu không có hàm này thì các script của plugin (giống như là module) sẽ không được thêm vào thẻ head. Ví dụ jquery của một plugin chẳng hạn

10. body_class():

Bạn phải luôn luôn gọi hàm này trong thẻ body, bởi trong quá trình thiết kế theme có phần đó là ảnh và màu nền của trang sẽ được gọi thông qua hàm này

11. home_url():

In ra địa chỉ blog của bạn

12. get_category_link( $category_id ):

Hàm này sẽ trả về các link của một category với tham số truyền vào đó là id category

13. get_cat_name($category_id):

Hàm này sẽ trả về tên của chuyên mục với id category

Hai hàm trên thường đi với nhau để tạo nên một liên kết của chuyên mục.

Ví dụ:

<h1><a href=”<?php echo get_category_link($category); ?>”><?php echo get_cat_name($category); ?></a></h1>

14. wp_list_categories($args) :

Hàm này sẽ in ra một danh sách các chuyên mục tùy theo tham số $args truyền vào. Nếu bạn bạn gọi wp_list_categories() thì các tham số mặc định sau được gọi.

<?php 
     $args = array(
         'show_option_all'   => '',
         'orderby'       => 'name',
         'order'        => 'ASC',
         'style'        => 'list',
         'show_count'      => 0,
         'hide_empty'      => 1,
         'use_desc_for_title'  => 1,
         'child_of'       => 0,
         'feed'         => '',
         'feed_type'      => '',
         'feed_image'      => '',
        'exclude'       => '',
        'exclude_tree'     => '',
        'include'       => '',
        'hierarchical'     => 1,
        'title_li'       => __( 'Categories' ),
        'show_option_none'   => __( 'No categories' ),
        'number'        => null,
        'echo'         => 1,
        'depth'        => 0,
        'current_category'   => 0,
        'pad_counts'      => 0,
        'taxonomy'       => 'category',
        'walker'        => null
     );
     wp_list_categories( $args ); 
?>

Trên đây chỉ là những hàm cơ bản thường dùng nhất trong quá trình thiết kế và lập trình theme wordpress. Còn rất nhiều hàm khác và các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://codex.wordpress.org/