Đăng nhập

Cách sử dụng Hàm RIGHT, Hàm LEFT trong Excel hiệu quả

Hàm LEFT, Hàm RIGHT là 2 hàm thuộc các hàm xử lý chuỗi rất hay dùng đối với người sử dụng Excel. Bài viết này hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng 2 hàm này.

1. Cách sử dụng hàm Right trong Excel

Trước tiên ta cần phải biết hàm RIGHT được dùng để làm gì. Câu trả lời như sau: Hàm RIGHT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên phải.

Cấu trúc của hàm Right như sau:

RIGHT(text, n) hoặc RIGHT(text, [number_chars])

Với ý nghĩa của từng ký tự:

Text: thể hiện chuỗi ký tự
n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 2 ký tự trong chuỗi “cntech.vn” từ phía bên phải.

Ta sẽ có công thức như sau: RIGHT(“cntech.vn”,2) = vn

Các tham số trong hàm RIGHT ở công thức này:

Text = “cntech.vn” (vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)
n = 2: Số ký tự sẽ trích ra

Trở lại với ví dụ trên yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo số hiệu) biết rằng cột này nhận 3 ký tự cuối của Mã số Nhân Viên.

Vì cột phân loại theo Số hiệu nhận 3 ký tự cuối của Mã Số Nhân viên, nên ta áp dụng hàm RIGHT trong trường hợp này.

Công thức cho ô kết quả E3 như sau: E3 =RIGHT(C3,3)

Sao chép công thức bằng cách kéo xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

cach-su-dung-ham-right-ham-left-trong-excel-hieu-qua-1

Cách sử dụng hàm Right trong Excel

2. Cách sử dụng hàm Left trong Excel

Tương tự như hàm RIGHT hàm LEFT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên trái.

Cấu trúc của hàm Left như sau:

LEFT(text, n) hoặc LEFT(text,[number_chars])

Với ý nghĩa của từng ký tự:

Text: thể hiện chuỗi ký tự
n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel
sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 6 ký tự trong chuỗi “cntech.vn” từ phía bên trái.

Ta sẽ có công thức như sau: LEFT(“cntech.vn”, 6) = cntech

Các tham số trong hàm LEFT ở công thức này:

Text = “cntech.vn” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)
n = 6: Số ký tự sẽ trích ra

Nếu trích ra 2 ký tự từ chuỗi đó ta sẽ được như sau: LEFT(“cntech.vn”, 2) = cn

Ví dụ từ công việc cụ thể: Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty X, yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo chức vụ) biết rằng cột này nhận 2 ký tự đầu của Mã số Nhân Viên.

cach-su-dung-ham-left-trong-excel-hieu-qua

Cách sử dụng hàm Left trong Excel

Vì cột Phân loại theo Chức vụ nhận 2 chữ cái đầu của Mã số Nhân viên, nên áp dụng hàm xử lý chuỗi LEFT trong EXCEL, kết quả cho ô D3 như sau: D3 =LEFT(C3,2) Sao chép công thức xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

cach-su-dung-ham-left-trong-excel-hieu-qua-1

Cách sử dụng hàm Left trong Excel